ఆత్మను బ్రతికింప చేసుకోవడం ఎలా? | Telugu Christian Songs | By M Shanker |


ఆత్మను బ్రతికింప చేసుకోవడం ఎలా? | Telugu Christian Songs | By M  Shanker |

మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుకోవడం ద్వారా| Telugu Christian Songs | By M Shanker |

source