ఆదికాండము || 28వ అధ్యాయము || Telugu Audio Bible || Bible Time || Genesis ||Chapter 28 || Bible Audio

ఆదికాండము || 28వ అధ్యాయము || Telugu Audio Bible || Bible Time || Genesis ||Chapter 28 || Bible Audio

source