ఆదికాండము || 45వ అధ్యాయము || Genesis | Chapter 45 || Bible Time || Telugu Audio Bible || Bible Audio

ఆదికాండము || 45వ అధ్యాయము || Genesis | Chapter 45 || Bible Time || Telugu Audio Bible || Bible Audio

source