ఆదివారపు ఆరాధన ||Sunday  Service ||ఐదు రకాల కిరీటాలు||The 5 types of crowns for believers in heaven

ఆదివారపు ఆరాధన ||Sunday Service ||ఐదు రకాల కిరీటాలు||The 5 types of crowns for believers in heavenPraises Welcome Jesus Redeemer Ministreis Warangal

మా చర్చి అడ్రస్ :
Jesus Redeemer Ministries
32, Anand Nagar, Bheemaram, Hanamkonda, Telangana 506001

jesusredeemerministries@gmail.com
https://jesusredeemerministries.com/

మీరు ఏ సహవాసానికి పరిచయం లేకపోతే మిమ్ములను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం.

Stay connected with us on :
https://www.youtube.com/channel/UC2ZcZajPqLavBx26kUEObTg

https://www.facebook.com/JRMCHURCHWARANGAL

https://jesusredeemerministries.com/

https://www.instagram.com/ezekielbrother/?hl=en

Telugu Bible Movies || తెలుగు బైబిల్ మూవీస్
Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=3d8eIrrf6RI&list=PLHU_QGW9gxefZm4ZKFnVQeqSK6mv3JzeZ

Telugu Audio Bible|| తెలుగు ఆడియో బైబిల్

Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=p-tFbzHObsY&list=PLHU_QGW9gxefxCgwMxAjj2y9iFRPoxzvg

Daily Praises || అనుదిన స్తోత్రములు
Click this link :https://www.youtube.com/watch?v=2mAa3dNORc4&list=PLHU_QGW9gxef8K5YPKcgwCESO5niwYXUN

source