ఎంతో సుందరుడమ్మ తాను//Entho Sundarudamma thanu song//Telugu Christian songs//Pas.Parishuddararo songLyrics: Rev.M.Prasanth Raju gaaru
Vocals: Pas.K.Parishuddarao
Music: Surendra Chinni
Editing&Vfx: David varma

******************************************************

Pas.K.Parishuddarao,
Carmel Gospel Ministries,
Cobaldpet 3rd lane,
Guntur- 522002,
Andhra Pradesh,
India.

Contact Us- (+91)9849366146
Our website – www.carmel gospel ministries.org
Our e-mail – mahonnathunividya@gmail.com

source