ఎన్నెన్నో మేళ్ళు Ennenno Mellu | LATEST NEW YEAR TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020| Joshua Shaik| Varam#JoshuaShaikSongs2020 #TeluguChristianNewYearSongs #TeluguChristianSongs2020
ఎన్నెన్నో మేళ్ళు| JESUS TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020| Joshua Shaik| KY Ratnam| Varam

Lyrics & Producer: Bro. Joshua Shaik
Music: Bro. KY Ratnam
Editing: David Varma
Vocals: Varam
Mix & Mastering: Anil Vemula

Lyrics:
నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు – యేసయ్య పేరిట వందనాలు
ఎన్నెన్నో మేళ్ళు కృపాక్షేమములు – యేసయ్యకే స్తుతి స్తోత్రములు
నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు – యేసయ్య పేరిట వందనాలు

1.నూతన సంవత్సరము యేసయ్య మనకిచ్చు దయా మకుటము
ఆది నుండి ఉన్న దేవుడు – నూతన బలమునిచ్చి నడిపించును
(నూతన బలమునిచ్చి నడిపించును)
|| ఎన్నెన్నో మేళ్లు ||
2. దేవుని తలంపులు మన జీవితాన గొప్ప కార్యములు
యేసుని సొత్తుగా ఈ లోకానికి వెలుగుగా ఉంటేనే మనకెంతో మేలు
( వెలుగై ఉంటె మనకెంతో మేలు )
|| ఎన్నెన్నో మేళ్లు ||

© Copyright 2019, All Rights Passion For Christ
Bro Joshua Shaik

Click the link below to watch Bro. Joshua Shaik’s testimonial songs

Telugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu SongsTelugu Songstelugu christian songs telugu christian songs telugu christian telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu new songs telugu mp3telugu mp3 telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu christian songs telugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songstelugu old songschristmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs christmas songs god songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsgod songsjesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songs jesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songsJesus songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songschristmas songsgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicgospel musicchristian music
Latest Telugu Christian songs 2018 Latest Telugu Christian songsLatest Telugu Christian songsLatest Telugu Christian songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian worship songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu christian songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songstelugu new songs,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar,Ramya Behar

source