ఎఫెసీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం (తెలుగుఆడియో బైబిల్)EPHESIANS  CHAPTER 1

ఎఫెసీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం (తెలుగుఆడియో బైబిల్)EPHESIANS CHAPTER 1TELUGU AUDIO BIBLE (EPHESIANS CHAPTER)

source