గడ్డిపువ్వు లాంటిది మానవ బ్రతుకు…..Gaddi Puvulantidi with lyrics | Telugu Christian Songs


గడ్డిపువ్వు లాంటిది మానవ బ్రతుకు.....Gaddi Puvulantidi with lyrics | Telugu Christian Songs

గడ్డిపువ్వు లాంటిది మానవ బ్రతుకు…..Gaddi Puvulantidi with lyrics | Telugu Christian Songs
SONG DOWNLOAD:https://docs.google.com/uc?export=download&id=1ABGFhL1N5ErG5QQcfp77w6BKQ2G1Upv4
TRACK DOWNLOAD:https://docs.google.com/uc?export=download&id=1G1TnHEue0a4gr8hYgayPVVFpF9Kyi8t-
Writer: Bro. Satyavedasagar

source