గలతియులకు వ్రాసిన పత్రిక 4 వ అధ్యాయం

గలతియులకు వ్రాసిన పత్రిక 4 వ అధ్యాయంFor More Bible Audio Subscribe To Our Channel #ZionTeluguAudioBIBLE

source