గుండె బరువెక్కిపోతున్నది Gunde Baruvekki Pothunnadi Telugu Christian Songs

గుండె బరువెక్కిపోతున్నది Gunde Baruvekki Pothunnadi Telugu Christian Songs


గుండె బరువెక్కిపోతున్నది Gunde Baruvekki Pothunnadi Telugu Christian Songs

గుండె బరువెక్కిపోతున్నది
ప్రాణము సొమ్మసిల్లుచున్నది (2)
నా మనసేమో కలవరపడుచున్నది (2)
యేసయ్యా.. ఆదరించ రావా
యేసయ్యా.. బలపరచ రావా ||గుండె||

ప్రాకారము లేని పురముగా నేనుంటిని
ఆదరణ లేక దిగులుతో నేనుంటిని (2)
నెమ్మది లేదాయెనే – శాంతి కరువాయెనే (2)
యేసయ్యా.. ఆధారం నీవే కదా
యేసయ్యా.. నా కాపరి నీవే కదా ||గుండె||

అంధకారంలో నా దీపము ఆరిపోయెనే
అరణ్య రోదనలో ప్రాణము సొమ్మసిల్లెనే (2)
దినదినము నేను కృంగుచున్నాను (2)
యేసయ్యా.. వెలిగించగ రావా
యేసయ్యా.. లేవనెత్త రావా ||గుండె||

ఎక్కడ చూసిననూ నెమ్మది లేదాయెనే
ఎవరిలో చూసిననూ ప్రేమ కరువాయెనే (2)
ఆత్మల భారముతో మూల్గుచున్నానయ్యా (2)
యేసయ్యా.. దర్శించ రావా
యేసయ్యా.. ప్రేమతో నింపుమయా ||గుండె||