తంబుర సితార నాదముతో || Thambura Sithara Nadamutho song || Telugu Christian songs with Lyrics#ThamburaSithara
#ThamburaSitharaNadamutho
#ThamburaSithaara
#తంబురసితారనాదముతో
#TeluguChristianSongs
#JesusSongsTelugu
#OldTeluguChristianSongs
#GoldenHitChristianSongs
#TeluguChristianSongsLyrics

తంబుర సితార నాదముతో
క్రీస్తును వేడగ రారండి
ఇద్దరు ముగ్గురు కూడిన చోట
ఉంటాననిన స్వామికే (2) ||తంబుర||

పాపులకై దిగి వచ్చెనట – రోగులకే వైద్యుడని
పాపుల పంక్తిని కూర్చొని (2)
విందులు చేసిన యేసునకే – పేదల పాలిట పెన్నిధికే ||తంబుర||

ప్రతి హృదయం ప్రభు మందిరమై – వెలుగులతో విలసిల్లి
నీ శోధనలను సమిధలుగా (2)
నరకాగ్నులలో పడవేసి – క్రీస్తును చేరగ పరుగిడవా ||తంబుర||

source