తంబుర సితార నాధముతో | Thambura Sithara Naadhamuto | Telugu Christian Songs


తంబుర సితార నాధముతో | Thambura Sithara Naadhamuto  | Telugu Christian Songs

తంబుర సితార నాధముతో | Thambura Sithara | Telugu Christian Songs
For Bible verse in Image Formate Please Visit: https://bibleverse.faith/

Lisen Also:

యేసు ప్రభువా నీవే, మహిమా నిరీక్షణ—–https://youtu.be/ZYwxpDqZucE

నీ సాక్ష్యము ఏది? నీ బలి అర్పణ ఏది?——- https://youtu.be/KRAiXcJ3ppQ

యేసు ప్రభువే లోకరక్షకుడు———-https://youtu.be/DfVXKAlPpuw

భక్తులారా స్మరియించెదము———-https://youtu.be/ZcdoE_HenSs

ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా——-https://youtu.be/HwKMOp3tTBA

హల్లేలూయ పాడెదా ప్రభు నిన్ను కొనియాడెదన్—–https://youtu.be/66FZ4e-5o5Q

ఇది శుభోదయం క్రీస్తు జన్మదినం————https://youtu.be/IxW9h8HoNqM

యెహోవా నా బలమా యదార్థమైనది నీ మార్గం————https://youtu.be/MrPpU-d-Vp4

ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా————–https://youtu.be/WeDo3cLS42A

క్రైస్తవ జీవితం సౌభాగ్య జీవితం————-https://youtu.be/GbrBlg9Gq8w

Disclaimer:

“All the videos, songs, images, and graphics used in the video belong to their respective owners and I or this channel does not claim any right over them.

Copyright Disclaimer under section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.”

If anyone feels I am using your copyright content, before you raise a complaint to you-tube please contact me through moses.bibleverse@gmail.com. If you want to add your copyright information in my video description, then I will add it. Or if you want to remove your content from my video, then I will do it. I am not monetizing any videos on my channel. Please remember that one. Thank you all and God bless you.

Telugu Christian Songs:
For Song Lyrics Please Visit:

పల్లవి : తంబుర సితార నాధముతో
క్రీస్తును వేడగా రారండీ
ఇదరు ముగ్గురు కూడిన చోట ఉంటాననినా స్వామికే (2)
తంబుర సితార నాధముతో…….అఆ…..ఆ……ఆ…..

చరణం: పాపులకై దిగి వచ్చెనటా రోగులకే వైద్యుడని
పాపుల పంక్తిని కూర్చొని (2)
విందులు చేసిన యేసునకే పేదల పాలిట పెన్నిదికే ( తంబుర)

చరణం: ప్రతి హృదయం ప్రభు మందిరమై వెలుగులతో విలసిల్లి
నీ శోధనలకు సమిధలుగా (2)
నరకాగ్నులలో పడవేసి క్రీస్తును చేరగా పరుగిడవ ( తంబుర)

Keywords:
Seeyonu Patalu,
seeyonu songs,
seeyonu songs telugu,
seeyonu patalu telugu,
siyonu geethalu telugu,
#siyonu geethalu telugu songs,
telugu christian songs,
jesus songs telugu,
latest telugu christian songs,
telugu jesus songs,
christian telugu songs,
bible verses,
christian songs in telugu,
Bible verse of the day,
#తంబుర సితార నాధముతో,
తంబుర సితార నాధముతో Lyrics,
#Thambura Sithara Naadhamuto,
#Thambura Sithara Naadhamuto Lyrics,
#Songs of Zion

source