తలవంచకు నేస్తమా || Dr John Wesly Songs ||Official HD Video || Latest Telugu Christian Song 2019

Learn the lyrics తలవంచకు నేస్తమా || Dr John Wesly Songs ||Official HD Video || Latest Telugu Christian Song 2019 the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out తలవంచకు నేస్తమా || Dr John Wesly Songs ||Official HD Video || Latest Telugu Christian Song 2019 lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

తలవంచకు నేస్తమా || Dr John Wesly Songs ||Official HD Video || Latest Telugu Christian Song 2019 Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Downloadప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన పాట – స్ఫూర్తినిచ్చే పాట
Song Lyrics:
పల్లవి: తలవంచకు నేస్తమా తలవంచకు నేస్తమా
తలవంచకు ఎప్పుడు – తలవంచకు ఎన్నడూ
స్వార్ధపుటంచున ఊగిసలాడే లొకంలో – కుడి ఎడమలకు బేధం తెలియని లొకంలో
కన్నులు నెత్తికి వచ్చిన లోకంలో – ప్రేమకు అర్ధం గ్రహించలేని లోకంలో
నీవు కావాలి ఓ మాదిరి- నీవు ఇవ్వాలి ఓ ప్రేరణ
నీవు మండాలి ఓ జ్వాలగా- నీవు చేరాలి ఓ గమ్యము…

1. చీకటిని వెనుకకు త్రోసి – సాగిపోముందుకే
క్రీస్తు బాటలో పయనిస్తే – ఎదురేమున్నది
రేపటి భయం నిందల భారం ఇకపై లేవులే
క్రీస్తును చేరు లోకాన్ని వీడు విజయం నీదేలే (2)
నీవు కావాలి ఓ మాదిరి- నీవు ఇవ్వాలి ఓ ప్రేరణ
నీవు మండాలి ఓ జ్వాలగా- నీవు చేరాలి ఓ గమ్యము…

2. పెకలించు కొండలను- విశ్వాస బాటలొ
గెలవాలి యుద్ధ రంగంలో- దైవిక బలముతో
యేసుని కృప నీలోనే ఉంది -సాధించు ప్రగతిని
మంచిని పెంచు ప్రేమను పంచు నిలిచిపో జగతిలో (2)
నీవు కావాలి ఓ మాదిరి- నీవు ఇవ్వాలి ఓ ప్రేరణ
నీవు మండాలి ఓ జ్వాలగా- నీవు చేరాలి ఓ గమ్యము…
Watch other Inspirational songs from Dr John Wesly:
Click Here To Watch:
1. భేదం ఏమి లేదు- https://youtu.be/PMHse3q5iNE
2. నశియించెడి లోకంలో- https://youtu.be/sUi4goq6Ixc
3. సుందరమైన దేహాలెన్నో- https://youtu.be/nXg3Is5W2wg
4. గమ్యం చేరాలని- https://youtu.be/9qegZD84aCw
5. ఎందరికో స్ఫూర్తిని- https://youtu.be/i6fESMiUuV0
6. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం- https://youtu.be/k5IPOs9gkvk
7. లేవనెత్తు శుద్ధాత్ముడా- https://youtu.be/Nax_LCcqTZo
8. తలవంచకు నేస్తమా- https://youtu.be/brDOddvmz8U
9. ప్రకటింతును- https://youtu.be/Gj98hSotpMI
10. ప్రేమలేని లోకమా- https://youtu.be/w0InXwbUBW8
11. దుర్దినములు రాకముందే- https://youtu.be/cMri9HueYLQ
12. సజీవ సాక్షులుగా- https://youtu.be/tENwWxJYmto
13. ఇంతలోనే కనబడి – https://youtu.be/runhF-rZgFI
For more information visit our website: www.johnwesly.com
Call us: 0091-9000 333 555, 9000 333 777, 9618111888
Facebook: John Wesly YHT
Subscribe to our channel for more Bible Videos

If you would like to support this noble ministry, Our account details are:
Name: John Wesly International Ministries
A.C No: 34571768377
State bank of India
IFSC Code: SBIN0007954

Dr. John wesly was born and brought up in a Good Christian family. He accepted Lord Jesus Christ as his personal saviour at the age of fifteen. He recognized that God called him to shine the light of his love, salvation and deliverance into the people’s lives so that they can be free to enjoy their God- given inheritance at his age of 19.

He traveled hundreds of villages and cities with the Gospel of Jesus Christ and won thousands of souls for God already. God took him to more than 40 countries to share His word. His preaching has a unique concept and presentation. He preaches not only in large crusades but also in streets and marketplaces.

Dr John Wesly is the Pastor of Christ Worship Centre where more than 6000 people worship the Lord Jesus every sunday. He is the founder and Chairman of John Wesly international Ministries, Young Holy Team, Bible Wonders Media Ministries, Gospel Explosion, Divine Wisdom Bible College, Dhanya Charitable Trust, John Wesly Foundation and Shekena Publications. He believes that GOD always uses ordinary people to accomplish extra ordinary tasks.

He encourages students to study well and he himself set up a good example by completing his Masters degree in mathematics. He completed his Doctorate in theology from Newburgh Theological University, Indiana, USA and was awarded Honorary Doctorates from World renowned universities for his fruitful ministry.

In the year 2012, He got married to Blessie Selah, a Pastor’s daughter who worked with TCS, Denver, USA. She is also committed for the ministry of God. She resigned her Job in US and is serving the Lord full time along with Dr Wesly. God blessed both of them with three daughters Dhanya, Nithya and Prasastha.

source