దేవదూతలు.ఇపుడు దేవదూతల పరిచర్య అవసరమా ?.RRK MURTHY GARI MESSAGE.BIBLE STUDY.PREMADARA.

దేవదూతలు.ఇపుడు దేవదూతల పరిచర్య అవసరమా ?.RRK MURTHY GARI MESSAGE.BIBLE STUDY.PREMADARA.DEVADHOOTHALU.ANGELS.RRK MURTHY GARI MESSAGES.BIBLE STUDY IN TELUGU.

RRK MURTHY GARI MESSAGES.

పరలోకంలో మనము ఏమిచేస్తాము?
https://youtu.be/MajmKGBLRfI

దేవుని చిత్తము మనకు ఎలా తెలుస్తుంది?
https://youtu.be/WxOts3-ziMw

మహాశ్రమలు ఎపుడు వస్తాయి?గుర్తించడం ఎలా?
https://youtu.be/FQ3YZPo0Nnk

నరకం అంటే ఏమిటి? నరకానికి వెళ్ళేది ఎవరు?
https://youtu.be/6af03eK3FA8

ప్రభువు దినం అంటే ఏమిటి?ఎపుడు వస్తుంది?
https://youtu.be/-26Nn5mzV3E

బారములు ఎన్ని?
https://youtu.be/9FTrhQaZJTY

ఆత్మఫలాలు గురించి అద్భుత వివరణ. MESSAGE
https://youtu.be/i54a4QVyStY

సీనాయి పర్వతం.
https://youtu.be/gk1mCBCN8Mc

సబ్భాతు అంటే ఏమిటి?
https://youtu.be/vgSyZVqEKtc

ప్రేమ 1కొరింథి 13 అధ్యాయం.
https://youtu.be/TJ5ryFTlOi8

అనుభవాలు సేవలో వాడవచ్చా?.
https://youtu.be/IC6pWldU3Uo

మనము నీతిమంతులమా?.
https://youtu.be/HdA2vlUE-QQ

బాషలు,అర్థం చెప్పుట,ప్రవచన వరాల గురించి. MESSAGE.
https://youtu.be/1lYJrXspRVw

గలతీ పత్రిక ఉపోద్ఘాతము.
https://youtu.be/r4y1cN096mU
ఎఫెసి పత్రిక ఉపోద్ఘాతము.RRK MURTHY GARI MESSAGES.
https://youtu.be/DfGDtkyA490

గలతీ పత్రికను పౌలు పెద్ద అక్షరాలతో ఎందుకు రాశాడు?.
https://youtu.be/-ETMVGFE3V8

TELUGU CHRISTIAN MESSAGES వారి అద్భుతమైన TELUGU BIBLE STUDY.
ప్రతిరోజు అందించబడుతున్న ఈ బైబిల్ స్టడి లో పాలుపొందాలని అనుకుంటే ఈ చానల్ ను సబ్ స్క్రెబ్ చేసుకోండి.మీకు బైబిల్ అవగాహన లబిస్తుంది.మీకేమైన సందేహాలు వుంటే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. 8501821130.7780582837.

బైబిల్ వివరణ . BIBLE STUDY.01.

బైబిల్ పుస్తకాలు .BIBLE STUDY. 02.

పాతనిబంధన వివరణ .BIBLE STUDY.03

క్రొత్తనిబంధన.BIBLE STUDY.04.

యుగాలు,కాలాలు.BIBLE STUDY.05.

కాలవ్యవధులు .BIBLE STUDY.06.

కాలవ్యవధులు.2..BIBLE STUDY.07.

ఆదికాండము.BIBLE STUDY.08.

నిర్గమకాండము.BIBLE STUDY.09.

లేవియకాండము.BIBLE STUDY.10.

సంఖ్యాకాండము. BIBLE STUDY.11.

ద్వితియోపదేశకాండము. BIBLE STUDY.12.

యెహోషువ.BIBLE STUDY.13.

న్యాయాధిపతులు. BIBLE STUDY.14.

రూతు గ్రంథము. BIBLE STUDY.15.

1సమూయేలు.BIBLE STUDY.16

2సముయేలు.BIBLE STUDY.17.

1రాజులు .BIBLE STUDY.18.

2రాజులు.BIBLE STUDY.19.

1దినవృత్థాంతములు.BIBLE STUDY.20.

source