దేవా నా జీవితమిదిగో నీ సొంతం || Deva Na Jeevithamidigo || Telugu Christian Songs#DevaNaJeevithamidigo
#DevaNajeevitham
#DevaNaJeevithamIdigo
#దేవానాజీవితమిదిగోనీసొంతం
#TeluguChristianSongs
#JesusSongsTelugu

దేవా నా జీవితమిదిగో నీ సొంతం
ప్రతి క్షణం నీ పనికై అర్పితం (2)
నా వరకైతే బ్రతుకుట నీ కోసం
చావైతే ఎంత గొప్ప లాభం (2)
నా శరీరము నీ కొరకై ప్రతిష్ఠితం
సజీవయాగముగా నీకు సమర్పితం (2) ||దేవా||

నా కరములు నా పదములు నీ పనిలో
అరిగి నలిగి పోవాలి ఇలలో
సర్వేంద్రియములు అలుపెరుగక నీ సేవలో
అలసి సొలసి పోవాలి నాలో (2) ||నా శరీరము||

నా కాలము అనుకూలము నీ చిత్తముకై
ధనము ఘనము సమస్తము నీ పనికి
నా మరణము నీ చరణముల చెంతకై
నిన్ను మహిమపరిచి నేలకొరుగుటకై (2) ||నా శరీరము||

source