దేవా నీవే నా జీవం నీవే.// Telugu Christian songs//

source