ద్వితీయోపదేశకాండము (Deuteronomy)  The Bible audio in telugu

ద్వితీయోపదేశకాండము (Deuteronomy) The Bible audio in telugu

source