నను ఇన్నీ నాళ్లు నీ లోనే దాచితివే Telugu Christian songs/Guntur raja songsmusic, lyrics and tune::brother.gutur raja
cover: brother Nehemya.
present by: Nehemya dreams.
special thanks to .brother Guntur raja.

source