నన్నుదిద్దుము | Nannu Diddumu | Latest Telugu Christian songs 2020 | Didla Korneli | YashowTV |


నన్నుదిద్దుము | Nannu Diddumu | Latest Telugu Christian songs 2020 | Didla Korneli | YashowTV |

నన్నుదిద్దుము | Nannu Diddumu | Latest Telugu Christian songs 2020 | Didla Korneli | YashowTV |

Producer: Didla Swamy
Tune-Lyrics-Singer: Didla Korneli
Music: Ephraim Kokkiligadda
Recorded at:
Trinity Digital Recording Studios Hyderabad

source