నిజముగా మొర పెట్టిన Nijamuga Mora Pettina-Telugu Christian SongsInstagram ➝ https://www.instagram.com/yicijc
Facebook ➝ https://www.facebook.com/yicijc
Twitter ➝ https://www.twitter.com/yicijc

# nijamugamora #teluguchristiansongs #conquerorsinjesuschrist

source