నీ చరణములే || Nee Charanamule || Salvation Melody Hymns || Telugu Christian Songs

Learn the lyrics నీ చరణములే || Nee Charanamule || Salvation Melody Hymns || Telugu Christian Songs the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out నీ చరణములే || Nee Charanamule || Salvation Melody Hymns || Telugu Christian Songs lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

నీ చరణములే || Nee Charanamule || Salvation Melody Hymns || Telugu Christian Songs Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Downloadనీ చరణములే – Nee Charanamule – Salvation Melody Hymns – Telugu Christian Songs.

Singer :Sis. Priscilla Shankar – Orissa
Editor : Jedson Giddaluri

**// For more:
Audio songs,
Video songs,
Aduio messages,
Video Messages,
Andra kristava keerthanalu teulu & English lyrics,
Visit our Website: https://salvationmelodyhymns.blogspot…

**// Song lyrics given in comment section // **
దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా
https://www.youtube.com/watch?v=mg1UK…

ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
https://www.youtube.com/watch?v=y0pU-…

జయాశీలుడవగు ఓ మా ప్రభువా
https://www.youtube.com/watch?v=2G3iK…

యేసూ నన్ను ప్రేమించినావు
https://www.youtube.com/watch?v=h0xks…

ఎంత మంచి కాపరి
https://www.youtube.com/watch?v=NHm-c…

ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను
https://www.youtube.com/watch?v=cwiz6…

సుందర రక్షకుడా
https://www.youtube.com/watch?v=SkJo4…

దేవ సంస్తుతి చేయవే మనసా
https://www.youtube.com/watch?v=mg1UK…

ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
https://www.youtube.com/watch?v=y0pU-…

జయాశీలుడవగు ఓ మా ప్రభువా
https://www.youtube.com/watch?v=2G3iK…

ఇదిగో నేనొక నూతన క్రియను
https://www.youtube.com/watch?v=cwiz6…

సుందర రక్షకుడా
https://www.youtube.com/watch?v=SkJo4…

మేలాయెను ప్రభు శ్రమనొందుట
https://www.youtube.com/watch?v=1sNmT…

సిలువలో సాగింది యాత్ర
https://www.youtube.com/watch?v=_oxVt…

ఓ మానవుండా! నీ గతి యేమౌనో
https://www.youtube.com/watch?v=Seihr…

మణులు మాణిక్యములున్నా – Manulu manikyamulunna
https://www.youtube.com/watch?v=O37ZA…

నీ జీవితంలో గమ్యంబు ఏదో – Ni jivithamulo gamyambu edo
https://www.youtube.com/watch?v=A0m2m…

ప్రేమామృత ధారలు – Premamruta dharalu
https://www.youtube.com/watch?v=GzVw7…

కలువరిగిరి యందున – Kaluvarigiri yanduna
https://www.youtube.com/watch?v=HoRg5…

స్తోత్రము రాజా ఆ ఆ ఆ – Sthotramu Raaja aaa
https://www.youtube.com/watch?v=VDrcr…

నా దేవా నీ కృప గొనియాడను – Naa Deva Nee krupa goniyadanu
https://www.youtube.com/watch?v=u-9BH…

తరుణమిదే తరుణమిదే – Tharunamide Tharunamide
https://www.youtube.com/watch?v=X7D2p…

నీ రక్తమే నీ రక్తమే – Nee Rakthame Nee Rakthame
https://www.youtube.com/watch?v=_J7B6…

ఓ యువతీ యువకా – ఓ యౌవనుండా – O Yuvathi Yuvaka O Yauvvanunda
https://www.youtube.com/watch?v=bRcSI…

యేసు ప్రభువు రాకడ – యే వేళ వచ్చునో – Yesu Prabhuvu Rakada
https://www.youtube.com/watch?v=X4ibI…

అదే అదే ఆ రోజు – Ade Ade Aa Roju
https://www.youtube.com/watch?v=PY6CO…

పరలోకము మహా పుణ్యరాజ్యము – Paralokamu mahaa Punyaraajyamu
https://www.youtube.com/watch?v=m69Ln…

ఎందుకో దేహము పై ప్రేమ – Enduko Dehamupai Prema
https://www.youtube.com/watch?v=BIpca…

రాకడ సమయంలో – Rakada Samayamlo
https://www.youtube.com/watch?v=GyIvH…

స్తుతి పాడెద నే ప్రతి దినము – Sthuthi Paadeda Ne Prathi Dinamu
https://www.youtube.com/watch?v=ic3ep…

మంచి కాపరి మాప్రభు యేసే – Manchi Kapari Maa Prabhu yese
https://www.youtube.com/watch?v=132XD…

అన్ని కాలంబుల నున్న యెహోవా – Anni Kaalambula Nunna Yehovaa
https://www.youtube.com/watch?v=mZWmG…

అనుకోని ఘడియలో – Anukooni Ghadiyalo
https://www.youtube.com/watch?v=NlHvB…

ప్రజలారా వేగమె రారే – Prajalara vegame rare
https://www.youtube.com/watch?v=It6GO…

దివ్యసాగరా యేసుదేవరా – Divyasagara Yesu Devara
https://www.youtube.com/watch?v=cCRg9…

నిన్ను నేను విడువను దేవ – Ninnu nenu viduvanu deva
https://www.youtube.com/watch?v=9xvtq…

దీనదయాళుడు యేసా – Deena Dayyaludu yesa
https://www.youtube.com/watch?v=z72X6…

నాదు యేసువా నిన్ను మరతునా
https://www.youtube.com/watch?v=5jH2G…

యేసుకు సిలువాయెనా
https://www.youtube.com/watch?v=X_qRQ…

ఆరాధింతు ఆత్మరూప
https://www.youtube.com/watch?v=o6c_5…

రండి రండి యేసుని యొద్దకు
https://www.youtube.com/watch?v=e21nM…

వందనం నీ కే వందనం

మరువను దేవా మా యేసుప్రభువా
https://www.youtube.com/watch?v=p0To3…

#telugchristiansongs
#salvationmelodyhymns
#latestleluguchristiansongs

Salvation Melody Hymns, Salvation Melody, Salvation Hymns, telugu Salvation Melody Hymns, telugu Salvation Melody, telugu salvation Melody songs, Salvation Melody telugu, Salvation Melody Hymns telugu, telugu christian songs, christian songs telugu, christian songs, Latest Telugu Christian Songs 2017 2018 2019, Telugu Christian,Jesus Telugu, Christian Video,Latest Christian,Telugu Christmas,Christian Devotional Songs,Telugu Worship, Christian Audio, Latest Jesus, Old Telugu, All Telugu, Telugu Gospel, Telugu Christian Song, telugu christian songs, christian telugu songs, new telugu christian songs, telugu christian songs 2018 2019, latest new telugu christian song 2019 2018, new telugu christian songs 2019, christian new telugu songs 2019 2018,famous telugu christian songs, new latest telugu christian songs 2019, christian telugu songs 2019, all latest telugu christian songs 2019, telugu christian christmas songs 2019, telugu jesus worship songs 2019, telugu worship songs 2019,

source