నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించెను Nee Vakyame Nannu Brathikinchenu-Telugu Christian SongsInstagram ➝ https://www.instagram.com/yicijc
Facebook ➝ https://www.facebook.com/yicijc
Twitter ➝ https://www.twitter.com/yicijc

#neevakyame #teluguchristiansongs #conquerorsinjesuschrist

source