నేనంటే నీకెందుకు ఈ ప్రేమ NENANTE NIKENDUKO E PREMA Telugu christian songs with lyrics

నేనంటే నీకెందుకు ఈ ప్రేమ Nenante neekenduko ee prema lyrics Telugu christian songs with lyrics


నేనంటే  నీకెందుకు  ఈ ప్రేమ NENANTE NIKENDUKO E PREMA Telugu christian songs with lyrics

Nenante neekenduko ee prema lyrics

నేనంటే నీకెందుకో ఈ ప్రేమా

నన్ను మరచి పొవెందుకు (2)

నా ఊసే నీకెందుకో ఓ యేసయ్యా

నన్ను విడిచిపోవెందుకు

కష్టాలలో నష్టాలలో

వ్యాధులలో బాధలలో

కన్నీళ్ళలో కడగండ్లలో

వేదనలో శోధనలో

నా ప్రాణమైనావు నీవు

ప్రాణమా.. నా ప్రాణమా – (2) ||నేనంటే||

నిన్ను మరచిపోయినా నన్ను మరచిపోలేవు

నిన్ను విడిచి వెళ్లిన– నన్ను వీడిపోలేవు (2)

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై యేసయ్యా (4)

ఏ ఋణమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి

తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||

ప్రార్ధించకపోయినా పలకరిస్తు ఉంటావు

మాట వినకపోయినా కలవరిస్తు ఉంటావు (2)

ఎందుకింత జాలి నాపై యేసయ్యా (4)

ఏ ఫలమో ఈ బంధము – నా ప్రేమ మూర్తి

తాళలేను నీ ప్రేమను ||నేనంటే||