పవిత్ర బైబిల్ , Telugu holy bible , పాత నిబధన-o.t. కొత్త నిబధన n.t


పవిత్ర బైబిల్  , Telugu holy bible , పాత నిబధన-o.t. కొత్త నిబధన n.t

పవిత్ర బైబిల్ , Telugu holy bible , పాత నిబధన-o.t. కొత్త నిబధన n.t

source