ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా | Prardhana shakthi with lyrics | Telugu christian SongDear Viewers,

Please follow us on facebook page below.
https://www.facebook.com/LyricsStudio17/

This fair use is permitted as per the COPYRIGHT ACT, 1957 (ACT NO. 14 OF 1957) Section 52. We also have the necessary permission for this audio.

PRAYER!

Yes this song is all about prayer! This song has great emotions and we are happy with the comments that viewers are posting.

Bro.Bharat garu has sung this song with all his efforts in not losing the emotion in the song. Thank you Bro.bharat garu for singing this song and allowing us to give to this song the visuals.

We are very happy with the views and the comments. Whopping 18 million views! Thanks you for all your encouragement.

We have put in so many efforts in bringing this video out to you and please encourage us by subscribing to this channel. All our videos have the name Lyrics Studio embedded in the video so please make sure you are subscribing to the right channel.

Never cease to pray.

Sing along!

ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి
నేను ప్రార్థింపగ దయచేయుమా
ఏలియా ప్రార్థింపగ పొందిన శక్తి
నేను ప్రార్థింపగ దయచేయుమా
ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
ప్రార్థించి నిను చేరు భాగ్యమీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా
నిరంతరం ప్రార్థింప కృపనీయుమా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
సింహాల గుహలోని దానియేలు శక్తి
ఈ లోకంలో నాకు కావలయ్యా
సింహాల గుహలోని దానియేలు శక్తి
ఈ లోకంలో నాకు కావలయ్యా
నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీతో నడిచే వరమీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా
నీ సిలువను మోసే కృపనీయుమా
పేతురు ప్రార్థింపగ నీ ఆత్మను దింపితివి
నే పాడు చోటెల్ల దిగిరా దేవా
పేతురు ప్రార్థింపగ నీ ఆత్మను దింపితివి
నే పాడు చోటెల్ల దిగిరా దేవా
చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
చిన్న వయసులో అభిషేకించిన యిర్మియా వలె
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు
ఈ చిన్న వాడిని అభిషేకించు
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
యేసయ్యా కావాలయ్యా
నీ ఆత్మ అభిషేకం కావలయ్యా
ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
నీ పరలోక అభిషేకం కావాలయ్యా

source