ప్రేమించెదన్ అధికముగా / Preminchedhan Adhikamuga Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs#PreminchedhanAdhikamuga
#PreminchedaAdikamuga
#TeluguJesusSongs
#JesusSongsTelugu
#TeluguChristianSongs
#TeluguChristianSongs2020

ప్రేమించెదన్ అధికముగా
ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2)

నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్
పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్
ఆరాధన ఆరాధనా
ఆ.. ఆ.. ఆరాధన ఆరాధనా (2)

ఎబినేజరే ఎబినేజరే
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే (2)
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే || నిన్ను పూర్ణ ||

ఎల్రోహి ఎల్రోహి
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా (2)
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా (2)
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Anbu Kooruven
Artist
Fr S J Berchmans
Album
Jebathotta Jeyageethangal (Vol-26)
Licensed to YouTube by
[Simca] Nadham Music Media (on behalf of Nadham Music Media); [Simca Pub] Nadham Music Media, [Simca Pub] South India digital Music Management, and 6 music rights societies

source