బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs | Telugu Christian songs

Learn the lyrics బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs | Telugu Christian songs the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs | Telugu Christian songs lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs | Telugu Christian songs Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Downloadబహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs

బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి – ఇకమీదట – బహుగా ప్రార్ధనచేయుడి
బహుగా ప్రార్ధనచేసి – బలమున్ సంపాదించి మహిలో కీడును
గెల్వుడి – దేవుని కెపుడు మహిమ కలుగనీయుడి|| బహు ||

వాగ్ధానములు చూడుడి – దేవుని గ్రంధ వాగ్ధానములు జూడుడి =
వాగ్ధానములె జరుగవలసిన కార్యంబుల్ – వాగ్ధానములునమ్ముడి
ఈ రీతిగా ప్రభువును సన్మానించుడి|| బహు ||

విసుగుదల జెందరాదు – ప్రార్ధన నెరవేర్పు తత్ క్షణమెరాదు =
విసుగున్నచో సిద్ధి – వెనుకకే పోవును – వసియించుడి దేవుని
వాగ్ధానమున భటులవలె నిల్వుడి|| బహు ||

సంశయము పనికిరాదు – లేశంబైన – సంశయము పనికిరాదు =
సంశయింపకదైవ – సన్నిధియందుమీ – యంశమువిడజెప్పుడి –
దానికి గొప్ప – యంశబట్టనీయుడి|| బహు ||

సంతోషమందరారె – మనదేవుని సంస్తుతి చేయరారె – సంతోష
బలముచే – సర్వ కష్టములను – అంతరింపజేతుము – మనదేవుని
సంతోషపరచెదము|| బహు ||

All credit goes to the creator of the song
#biblemissionsongs
#BIBLEMISSION
#biblemission
#biblemissionsongswithlyrics

source