బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs | Telugu Christian songsబహుగా ప్రార్ధన చేయుడి | BIBLE MISSION SONGS | Devadas Ayyagaru Songs

బహుగా ప్రార్ధన చేయుడి – ఇకమీదట – బహుగా ప్రార్ధనచేయుడి
బహుగా ప్రార్ధనచేసి – బలమున్ సంపాదించి మహిలో కీడును
గెల్వుడి – దేవుని కెపుడు మహిమ కలుగనీయుడి|| బహు ||

వాగ్ధానములు చూడుడి – దేవుని గ్రంధ వాగ్ధానములు జూడుడి =
వాగ్ధానములె జరుగవలసిన కార్యంబుల్ – వాగ్ధానములునమ్ముడి
ఈ రీతిగా ప్రభువును సన్మానించుడి|| బహు ||

విసుగుదల జెందరాదు – ప్రార్ధన నెరవేర్పు తత్ క్షణమెరాదు =
విసుగున్నచో సిద్ధి – వెనుకకే పోవును – వసియించుడి దేవుని
వాగ్ధానమున భటులవలె నిల్వుడి|| బహు ||

సంశయము పనికిరాదు – లేశంబైన – సంశయము పనికిరాదు =
సంశయింపకదైవ – సన్నిధియందుమీ – యంశమువిడజెప్పుడి –
దానికి గొప్ప – యంశబట్టనీయుడి|| బహు ||

సంతోషమందరారె – మనదేవుని సంస్తుతి చేయరారె – సంతోష
బలముచే – సర్వ కష్టములను – అంతరింపజేతుము – మనదేవుని
సంతోషపరచెదము|| బహు ||

All credit goes to the creator of the song
#biblemissionsongs
#BIBLEMISSION
#biblemission
#biblemissionsongswithlyrics

source