మంచి కాపరి మా ప్రభు యేసే Old Telugu Christian Songs 2020 Cover By Chelluri. Prema Murthyమంచి కాపరి మా ప్రభు యేసే Old Telugu Christian Songs 2020
Producer : Jeremiah Moody Chelluri
Music: Sai
Rhythms: Pavan Kumar
Vocals: Chelluri Prema Murthy
Background Male Chorus : Ch.Jeremiah Moody,
Ch.John Modi
Audio Mix : Jeebu
DOP : Sunny Dada
Editing & Vfx : Hari

If you are really blessed by this Song
Like, Comment, Share and be blessed. Don’t forget to
SUBSCRIBE to our Channel.

For more information:
👍 Jeremiah Moody Chelluri
CHRIST JESUS MINISTRIES
Thagarapuvalasa
Srinagar Street
Bheemunipatnam (Mandal)
Visakhapatnam (Dist)
Call : 7036341620

God bless India…

source