మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ || Madhuramainadi Na Yesu Prema Song || Telugu Christian songs#MadhuramainadiNaYesuPrema
#Madhuramainadi
#TeluguChristianSongs
#NewTeluguChristianSongs
#TeluguGospelSongs

మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
మరపురానిది నా తండ్రి ప్రేమ (2)
మరువలేనిది నా యేసుని ప్రేమ (2)
మధురాతి మధురం నా ప్రియుని ప్రేమ

ప్రేమా… ప్రేమా…
ప్రేమా… నా యేసు ప్రేమా (2) ||మధురమైనది||

ఇహలోక ఆశలతో అంధుడ నేనైతిని
నీ సన్నిధి విడచి నీకు దూరమైతిని (2)
చల్లని స్వరముతో నన్ను నీవు పిలచి (2)
నీలో నను నిలిపిన నీ ప్రేమ మధురం ||ప్రేమా||

పర్వతములు తొలగినా మెట్టలు గతి తప్పినా
ఎగసి పడే అలలతో కడలే గర్జించినా (2)
మరణపు ఛాయలే దరి చేరనీయక (2)
కౌగిట దాచిన నీ ప్రేమ మధురం ||ప్రేమా||

Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics | Madhuramainadi Na Yesu Prema | Telugu Gospel Songs | Telugu Jesus Songs | Madhuramainadi Na Yesu | Telugu Christian Songs Lyrics

source