మనం ఎవరి పక్షం? To whom do we belong? Telugu jehovahs witnesses songs | telugu jw songsPlease visit jw.org
.
.
#kingdomhallsongs #jehovahswitnessessongs #telugujwsongs

source