'మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట Mahonnathudaa' Telugu Christian Songs – Bro. Junia Mosesపల్లవి: మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట – నా జీవిత ధన్యతైయున్నది

1. మోడు బారిన జీవితాలను చిగురింప చేయ గలవు నీవు (2x)
మారా అనుభవం మధురముగా – మార్చగలవు నీవు
…మహోన్నతుడా…

2. ఆకు వాడక ఆత్మ ఫలములు – ఆనందముతో ఫలియించినా (2x)
జీవ జలముల ఊటయైనా – నీ ఓరను నను నాటితివా
…మహోన్నతుడా…

3. వాడ బారని స్వాస్థ్యము నాకై – పరమందు దాచి యుంచితివా (2x)
వాగ్ధానఫలము అనుభవింప నీ కృపతో నన్ను పిలచితివా

source