లూకా సువార్త బైబిల్ క్విజ్ || Luke Telugu Bible Quiz || Bible Quiz || Day 4 | Jesus With Us


లూకా సువార్త బైబిల్ క్విజ్ || Luke Telugu Bible Quiz || Bible Quiz || Day 4 | Jesus With Us

లూకా సువార్త బైబిల్ క్విజ్ || Luke Telugu Bible Quiz || Bible Quiz || Day 4 | Jesus With Us || Jada Emmanuel || Jada Suneetha

#Luke #TeluguBibleQuiz #JesusWithUs #Day4

Day 1 Bible Quiz : https://youtu.be/Ku7PNnpvwKY
Day 2 Bible Quiz :https://youtu.be/czCpENNurys
Day 3 Bible Quiz : https://youtu.be/uqjWXPAKl5E
Day 4 Bible Quiz : https://youtu.be/XKLr28L6bH0

గమనిక :
Jesus With Us ఛానల్ ద్వారా లూకా సువార్త నుండి 100 ప్రశ్నలు తీసుకొని క్విజ్ నిర్వహిస్తున్నాము, ప్రతి రోజు ఒకవీడియో (5ప్రశ్నలు ) మొత్తం 20 వీడియోలు అందించబడతాయి. ఈ క్విజ్ లో పాల్గొని మీ సరైన సమాధానాలను (మీ సమాధానాలు పంపించవల్సిన Mail : jesuswithus39@gmail.com)కి పంపించగలరని యేసుక్రీస్తు పేరిట పార్దిస్తున్నాము, సరైన సమాధానాలు పంపించిన వారిలో ( డ్రా ) ద్యారా ఐదుగురికి మొదటి బహుమతి 1500, రెండవ బహుమతి 1000, మూడవ బహుమతి 1000,నాల్గవ బహుమతి 1000,ఐదవ బహుమతి 500 డ్రా ద్వారా అందించబడతాయి ….. Praise The Lord

గమనిక : మీ సమాధానాలు 24గంటలలో పంపించాలి

Jesus With Us Fb Link : Jesus WithUs
jesus with us channel link : https://www.youtube.com/channel/UCH5J4A2FQi_wIayWex-Sdsw?disable_polymer=true

source