సామెతలు 18, proverbs 18 Telugu audio Bible

సామెతలు 18, proverbs 18 Telugu audio BibleBethel elshaddai, saamethalu 18 in Telugu, video background has took from https://youtu.be/bEPAbS-SRlg,

source