సామెతలు 20వ అధ్యాయం, Telugu audio bible, proverbs 20th chapter

సామెతలు 20వ అధ్యాయం, Telugu audio bible, proverbs 20th chapterSaamethalu 20, Telugu audio bible proverbs 20th chapter, Bethel Elshaddai,this video background is from https://youtu.be/rY775qzxlk0

source