సామెతలు PROVERBS(6-10) TELUGU AUDIO BIBLE 2020 || AARADHYA TV

సామెతలు PROVERBS(6-10) TELUGU AUDIO BIBLE 2020 || AARADHYA TV



#సామెతలు #PROVERBS #TELUGU AUDIO BIBLE #AARADHYA TV

సామెతలు PROVERBS(6-10) TELUGU AUDIO BIBLE 2020

సామెతలు గ్రంథం తెలుగు ఆడియో మరియు వీడియో, మన అనుదిన దినచర్యలో ప్రతి రోజు తప్పక చదవవలసిన సామెతలు. ప్రతి దినం ఈ ఆడియో & వీడియో బైబిల్ ని వింటూ దీవెనలు పొందాలని ప్రార్థిస్తునాం.
Thank you so much and God bless you.

Copyright Notice: Please feel free to leave me a notice if You find this upload inappropriate. Contact me personally if You are against an upload which You may have rights to the Images or music, instead of contacting YouTube about a Copyright Infringement…Thank You so much…!!

source