1 సమూయేలు Samuel 5 to 10; తెలుగు ఆడియో బైబిల్ Telugu Audio Bible read by M.V. RAJKUMAR; 9848211100

1 సమూయేలు Samuel 5 to 10; తెలుగు ఆడియో బైబిల్ Telugu Audio Bible read by M.V. RAJKUMAR; 9848211100పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొదటి సమూయేలు పుస్తకం లో 5 నుండి 10 అధ్యాయాలు, ప్రొఫెసర్ ఎం. వి. రాజ్ కుమార్ గారి స్వరంలో మీరు వినేటపుడు ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధాత్మ అనుభవానికి లోనవుతారు. అది నేను చెప్పడం కాదు. మీరు కొంత సమయం కేటాయించుకొని విని చూడండి. -Pastor A Shalem Israel, Jeevajalamulu Radio & Media Ministries, Vizag

source