2 తిమోతి ఉపోద్ఘాతము.PREMADAARA.RRK MURTHY GARI MESSAGES.BIBLE STUDY IN TELUGU.ఆదికాండము నుండి-ప్రకటన గ్రంధం వరకు అద్భుతమైన బైబిల్ స్టడి.
TWR INDIA TELUGU” YOUTUBE CHANNEL LO దొరుకుతాయి.

TELUGU CHRISTIAN MESSAGES.RRK MURTHY MESSAGES.

ప్రతి రోజు బైబిల్ స్టడి అందించబడుతున్న ఎపిసోడ్స్ .

తెలుగు బైబిల్ స్టడి.BIBLE STUDY.01.

తెలుగు బైబిల్ స్టడి.BIBLE STUDY. 02.

తెలుగు బైబిల్ స్టడి.BIBLE STUDY.03

ఏశావుపై ద్వేషం-యాకోబుపై ప్రేమ ఎందుకు?.
https://youtu.be/lWi05LFzV84

ప్రార్థనకు సాతాను ఆటంకపడతాడా?.

ఎదోమీయులు అంటే ఎవరు?
https://youtu.be/Aa6mVmLTUSs

పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమిటి?

ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?ప్రార్థన గూర్చిన సంగతులు.

ఆమోసు గ్రంథ ఉపోద్ఘాతము


source