Thurpu dikku chukka Telugu Christian Song With Lyrics || Christmas Songs || Jesus Videos Telugu

Learn the lyrics Thurpu dikku chukka Telugu Christian Song With Lyrics || Christmas Songs || Jesus Videos Telugu the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out Thurpu dikku chukka Telugu Christian Song With Lyrics || Christmas Songs || Jesus Videos Telugu lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

Thurpu dikku chukka Telugu Christian Song With Lyrics || Christmas Songs || Jesus Videos Telugu Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 DownloadThurpu dikku chukka Puttenu Telugu Christian Song With Lyrics

తూర్పు దిక్కు చుక్క బుట్టె
మేరమ్మా – ఓ మరియమ్మా ||2||
చుక్కను జూచి మేము వచ్చినాము
మొక్కి పోవుటకు ||2|| ||తూర్పు దిక్కు||
బెత్లెహేము పురము లోని బాలుడమ్మా
గొప్ప బాలుడమ్మా ||2||
మన పాపముల బాప పుట్టెనమ్మా
మహిమవంతుడమ్మా ||2|| ||తూర్పు దిక్కు||
పశువుల పాకలోని బాలుడమ్మా
పాపరహితుడమ్మా ||2||
పాపంబు బాపను పుట్టెనమ్మా
సత్యవంతుడమ్మా ||2|| ||తూర్పు దిక్కు||
బంగారం సాంబ్రాణి బోళం తెచ్చినాము
బాల యేసు నొద్దకు ||2||
బంగారు పాదముల మ్రొక్కెదము
బహుగ పాడెదము ||2|| ||తూర్పు దిక్కు||

source