ఎడబాయని నీ కృప సాంగ్ | TCS Telugu Christian Songs | కృపా మినిస్ట్రీస్

Learn the lyrics ఎడబాయని నీ కృప సాంగ్ | TCS Telugu Christian Songs | కృపా మినిస్ట్రీస్ the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ఎడబాయని నీ కృప సాంగ్ | TCS Telugu Christian Songs | కృపా మినిస్ట్రీస్ lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

ఎడబాయని నీ కృప సాంగ్ | TCS Telugu Christian Songs | కృపా మినిస్ట్రీస్ Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Downloadఎడబాయని నీ కృప సాంగ్
TCS Songs
TCS Telugu Christian Songs

పల్లవి :ఎడబాయని నీ కృప నను విడువదు ఎన్నటికీ ||2||
యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నను కాయును అను క్షణం ||2||
||ఎడబాయని||

చరణం :శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగండ్లలో
కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో ||2||
అర్ధమే కానీ ఈ జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా ||2||
కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి ||2||
||ఎడబాయని||

చరణం :విశ్వాస పోరాటములో ఎదురాయె శోధనలు
లోకాశల అలజడిలో సడలితి విశ్వాసములో ||2||
దుష్టుల క్షేమము నే చూసి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా ||2||
దీర్ఘ శాంతము గలదేవా
నా చేయి విడువక నడిపించితివి ||2||
||ఎడబాయని||

చరణం :నీ సేవలో ఎదురైన ఎన్నో సమస్యలలో
నా బలమును చుసుకొని నిరాశ చెందితిని ||2||
భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకొనగా ||2||
ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి||2||
||ఎడబాయని||

source