యిర్మీయా పరిచయం | బైబిల్ పరిపక్వత

[ad_1]

యిర్మీయా గణాంకాలు

వారి 52 అధ్యాయాల బరువు ఆధారంగా, బైబిల్, పాత నిబంధన మరియు ప్రధాన ప్రవక్తల అధ్యాయాలలో వారి వాటా. విలువలను పొందడానికి మౌస్ పాయింటర్‌ను కుడి వైపున ఉన్న బార్‌పైకి తరలించండి.

బైబిల్లోని మొత్తం అధ్యాయాలు: 1189

OT లోని మొత్తం అధ్యాయాలు: 929

చరిత్రలో మొత్తం అధ్యాయాలు: 183

[ad_2]

Source link