సామెతలు 11-20 Telugu audio bible

సామెతలు 11-20 Telugu audio biblePls watch

source