సామెతలు 21-31అధ్యాయములు Telugu audio bible

సామెతలు 21-31అధ్యాయములు Telugu audio biblePlease watch

source