సామెతలు 22వ అధ్యాయం, proverbs 22nd chapterin Telugu audio bible, Bethel Elshaddai

సామెతలు 22వ అధ్యాయం, proverbs 22nd chapterin Telugu audio bible, Bethel Elshaddaiసామెతలు 22వ అధ్యాయం, proverbs 22nd chapterin Telugu audio bible, Bethel Elshaddai, background music is Royalty Free Music from Bensound,this video background is from https://youtu.be/rY775qzxlk0, thanks

source