1 సమూయేలు Samuel 1 to 4; తెలుగు ఆడియో బైబిల్ Telugu Audio Bible read by M.V. RAJKUMAR; 9848211100

1 సమూయేలు Samuel 1 to 4; తెలుగు ఆడియో బైబిల్ Telugu Audio Bible read by M.V. RAJKUMAR; 9848211100పరిశుద్ధ గ్రంథం లో మొదటి సమూయేలు పుస్తకం 1 నుండి 4 అధ్యాయాలు ఒక కొత్త స్వరం ద్వారా వినడానికి దొరికిన అద్భుత అవకాశం ఇది. ఒకసారి విని చూడండి. మీ మనో ఫలకం మీద మీకు ఆ చిత్రం ప్రత్యక్ష మవుతుంది. -Pastor Shalem Israel

source