ప్రేమ యేసుని ప్రేమ / PREMA YESUNI PREMA Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs Telugu

Learn the lyrics ప్రేమ యేసుని ప్రేమ / PREMA YESUNI PREMA Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs Telugu the inspirational song and most famous chords, lyrics, video and audio mp3 download of all time!

This is a good hymn that will make you feel closer to the lord Jesus. When you sing out ప్రేమ యేసుని ప్రేమ / PREMA YESUNI PREMA Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs Telugu lyrics, we will be filled with joy, strength, love, and power of God.

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ / PREMA YESUNI PREMA Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs Telugu Chords, Lyrics, Video and Audio mp3 Download#PremaYesuniPrema
#TeluguChristianSongs
#JesusSongs
#JesusSongsTelugu
#OldTeluguChristianSongs
#ChritianSongs
#TeluguJesusSongs

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
నిజము దీనిని నమ్ము ఇది భువి అందించలేనిది

ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ ||ప్రేమ||

తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడ వలె గతియించును
కన్నబిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

భార్యా భర్తల మధ్య వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
వాడిపోయి రాలును త్వరలో మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

బంధుమిత్రులయందు వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
నూనె ఉన్నంత కాలమే వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

ధరలోన ప్రేమలన్నియు స్థిరము కావు తరిగిపోవును
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Old Telugu Christian Songs / Christian Songs Telugu

source