ప్రేమ యేసుని ప్రేమ / PREMA YESUNI PREMA Song / Telugu Christian Songs / Jesus Songs Telugu#PremaYesuniPrema
#TeluguChristianSongs
#JesusSongs
#JesusSongsTelugu
#OldTeluguChristianSongs
#ChritianSongs
#TeluguJesusSongs

ప్రేమ యేసుని ప్రేమ అది ఎవ్వరు కొలువలేనిది
నిజము దీనిని నమ్ము ఇది భువి అందించలేనిది

ఎన్నడెన్నడు మారనిది నా యేసుని దివ్య ప్రేమ
ఎన్నడెన్నడు వీడనిది నా యేసుని నిత్య ప్రేమ ||ప్రేమ||

తల్లిదండ్రుల ప్రేమ నీడ వలె గతియించును
కన్నబిడ్డల ప్రేమ కలలా కరిగిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

భార్యా భర్తల మధ్య వికసించిన ప్రేమ పుష్పము
వాడిపోయి రాలును త్వరలో మోడులా మిగిలిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

బంధుమిత్రులయందు వెలుగుచున్న ప్రేమ దీపము
నూనె ఉన్నంత కాలమే వెలుగునిచ్చి ఆరిపోవును ||ఎన్నడెన్నడు||

ధరలోన ప్రేమలన్నియు స్థిరము కావు తరిగిపోవును
క్రీస్తు యేసు కల్వరి ప్రేమా కడవరకు ఆదరించును ||ఎన్నడెన్నడు||

Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Prema Yesuni Prema / Telugu Jesus Songs / Telugu Christian Songs / Jesus Songs / Jesus Songs Telugu / Old Telugu Christian Songs / Christian Songs Telugu

source