యిర్మీయాలో యేసు క్రీస్తు మరియు పరిశుద్ధాత్మ

[ad_1]

యిర్మీయాలో యేసు క్రీస్తు

తన చర్య మరియు వైఖరి ద్వారా, యిర్మీయా యేసు మాదిరిగానే జీవనశైలిని చిత్రీకరించాడు మరియు ఈ కారణంగా అతన్ని పాత నిబంధనలో క్రీస్తు రకం అని పిలుస్తారు. అతను తన ప్రజలపై గొప్ప కరుణ చూపించాడు మరియు వారి కోసం విలపించాడు. అతను తన చేతుల్లో చాలా బాధపడ్డాడు, కాని అతను వాటిని క్షమించాడు. పాత నిబంధనలోని అత్యంత క్రైస్తవ వ్యక్తిలలో యిర్మీయా ఒకరు.

యేసు తన బోధనలో యిర్మీయా నుండి అనేక భాగాలను ప్రస్తావించాడు: “నా పేరుతో పిలువబడే ఈ ఇల్లు మీ దృష్టిలో దొంగల గుహగా మారిందా?” (7:11; మత్తయి 21:13); “కళ్ళు ఉన్నవారు, చూడనివారు, చెవులు ఉన్నవారు మరియు వినరు” (5:21; మార్కు 8:18); “అప్పుడు మీరు మీ ఆత్మలకు విశ్రాంతి పొందుతారు” (6:16; మత్తయి 11:29); “నా ప్రజలు గొర్రెలను కోల్పోయారు” (50: 6; మత్తయి 10: 6).

[ad_2]

Source link