యోహాను వ్రాసిన రెండవ పత్రిక (2 JOHN, TELUGU AUDIO BIBLE) 🔊

యోహాను వ్రాసిన రెండవ పత్రిక (2 JOHN, TELUGU AUDIO BIBLE) 🔊

source