#వేమన శతకం | భావాలు | భాగం 38 | Vemana Neethi Padyaalu in Telugu | Vemana Sathakam |Volga Devotional

#వేమన శతకం | భావాలు | భాగం 38 | Vemana Neethi Padyaalu in Telugu | Vemana Sathakam |Volga Devotional#వేమన శతకం | భావాలు | భాగం 37 | Vemana Neethi Padyaalu in Telugu | Vemana Sathakam |Volga Devotional

Subscribe: https://goo.gl/R9Tfbm
————————————————
Audio also available on:
Savan :https://goo.gl/f22fNe
————————————————
Watch More #Devotional Songs: https://goo.gl/CJ2YgF

source