సామెతలు 28, proverbs 28 Telugu audio bible

సామెతలు 28, proverbs 28 Telugu audio biblebethel Elshaddai, Saamethalu 28, proverbs 28 Telugu audio bible, background music from bensound.com, and background video is from https://youtu.be/V8HYVxXzT68

source